Hur jobbar vi? | multishoring.info | IT Outsourcing från Polen

Hur jobbar vi?

Alla Nearshoringprojekt i Multishoring.info genomförs baserat på samma repeterbara process, som består av flera steg, som beskrivs nedan.

Innan vi undertecknar samarbetsavtalet

Under stadiet före undertecknandet av samarbetsavtalet, genomförs oftast några personliga möten under vilka en av Multishoring.info’s konsulter analyserar kundens problem och föreslår en lösning. När en överenskommelse slutligen nåtts som en följd av samtalen – både vad gäller den föreslagna lösningen samt affärsfrågor (t.ex. hur projektet kommer att redovisas – per timme eller för slutlig effekt) – bedrivs nästkommande aktiviteter längs två linjer. En Multishoring.info representant med ansvar för tekniska frågor, bestämmer med sin kollega hos kunden alla tekniska detaljer för det planerade Nearshoringprojektet, till exempel vilken VPN som kommer att användas (kundens eller Multishoring.info’s), verktyg för videokonferenser (t.ex. Microsoft OCS eller Skype) och för utbyte av material (t.ex. SharePoint). Å andra sidan är en projektledare från Multishoring.info tillsammans med en jurist engagerade i att förbereda och underteckna ett kontrakt. Fram till att avtalet undertecknas, sker största delen av kommunikationen mellan kunden och Multishoring.info på distans (via telefon, e-post, videokonferenser).

Genomförande av ett Nearshoringprojekt

Efter undertecknandet av avtalet, träffar projektledaren från Multishoring.info kundens tekniska personal. De fastställer principerna för kommunikation under projektets gång och hur utvecklingen av projektet kommer att rapporteras. En lösning som normalt rekommenderas för detta ändamål av Multishoring.info är Kanban projektledningssystemet.

Kunden kan använda den för att följa projektets utveckling och skriva in egna kommentarer. Systemet är tillgängligt efter inloggning via Internet. Det är intuitivt och mycket lätt att använda. Det är emellertid också möjligt att redovisa projektets framsteg med hjälp av ett annat verktyg, om detta är kundens önskan.

Efter att ha fastställt alla nödvändiga uppgifter, startar ett Multishoring.info team av nearshore IT-utvecklare sitt arbete och tar fram en lösning. Sedan blir den testad. Efter att produkten testats gör projektledare från Multishoring.info ett nytt besök hos kunden och installerar den förberedda mjukvaran i kundens miljö. Om det finns ett behov att ändra vissa inställningar, kontaktar projektledaren på distans sitt team av offshore IT-utvecklare, som förbereder alla de nödvändiga ändringarna.Denna fas kan upprepas flera gånger tills den slutliga versionen av lösningen utvecklas.
Därefter testas den igen – denna gång både i kundens och Multishoring.info: s IT-miljö. Efter avslutad testning och genomförande av ändringar (vid behov) får kunden den förberedda dokumentationen om den lösning som utvecklats. Vi bedriver även workshops under vilka kunden kan lära sig att använda den nya lösningen. Därefter undertecknar kunden ett dokument som accepterar lösningen och Multishoring.info utfärdar en faktura för tjänsten.

Stöd efter projektet

Efter avslutat projekt upprättas och undertecknas ett serviceavtal, om inte kunden har uttryckt ett sådant behov under tidigare stadier av projektet. Avtalet garanterar kunden den service han kommer att behöva vid användandet av den förberedda lösningen. Vid genomförande av servicetjänster, använder Multishoring.info också Kanban projektledningssystemet, som erbjuder specialfunktioner på detta område, liksom sådana verktyg som SharePoint (för utbyte av material) och Microsoft OCS eller Skype (för videokonferenser).

Varför Multishoring.info? | Tekniskt kunnande